péntek 26. február 2021

Házirend

 

Kedves Lakónk, kedves Hozzátartozó!

 

A Szent József Otthon belső életének szabályait a jelen Házirend tartalmazza, amely a többször módosított a Szociális Igazgatásról és szociális ellátásról 1993. III. tv és a hozzá kapcsolódó I/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet az intézmények szakmai feladatairól és működéséről, a 29/1993. korm. rend., valamint az intézményben kialakult hagyományok alapján készült. A Házirend célja, hogy az Otthon belső rendjét, nyugalmát, zavartalan működését segítse. Az Otthon igyekszik családias légkört biztosítani az itt élők számára. Kérem, segítsen nekünk ebben a Házirend betartásával.

 

 

A/ AZ EGYÜTTÉLÉS SZABÁLYAI

 

 • NAPI IDŐBEOSZTÁS

Felkelés

A felkelés ideje reggel 7 óra körüli időben, gyengélkedők, fekvő betegek kivételével.

Kérjük a korán kelőket, hogy alvó, illetve pihenő társaikat ne zavarják!

 

Nyugovóra térés

Szükség és igény szerint. Kérjük lakóinkat, hogy este 20 óra után, nyári időszakban este 22 óra után ne zavarják a pihenni vágyókat. Ezért a rádiózás és tévézés csökkentett hangerővel, vagy fülhallgató használatával történhet.

 

Világítás

Este 22 órakor a többágyas lakószobákban kérjük megszűntetni a mennyezetvilágítást. A folyosók éjszakai megvilágítása szükséges, ezért kérjük a lakóinkat, hogy a folyosói kapcsolók kezelését a munkatársainkra hagyják.

 

Csendes pihenő

Naponta ebéd után a hálószobákban. Kérjük lakóinkat, hogy ebben az időpontban zajos tevékenységekkel ne zavarják a pihenni vágyó társakat.

 

Rendszeres napi foglalkozások

A mentálhigiénés csoport munkatársai hétfőtől péntekig rendszeresen foglalkozásokat tartanak. A heti programot meghirdetik a faliújságokon ill. személyesen hívják az érdeklődőket. A napi foglalkozások önkénteseket, bármikor be lehet kapcsolódni, és bármikor elszabad hagyni a foglalkozásokat, úgy, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja a távozás a többi résztvevőt.

 

 

 • ÉTKEZÉSEK RENDJE:

Az Otthon lakói napi háromszori /orvosi rendeletre többszöri és diétás/ étkezésben részesülnek.

 

Reggeli: 8.00 tól

Ebéd: l2.00-tól

Vacsora: 17:00-tól

 

Az étkeztetés a lakók pillanatnyi mobilitásától függően a közös ebédlőben, súlyos állapotban a lakószobákban történik. A lakószobai étkezéseknél az ápolók segítséget nyújtanak.

 

Az étkezés helyéről maradék élelmet és evőeszközöket elvinni nem szabad. Főtt és romlandó élelmiszereket kérünk a hűtőszekrényekben tartani.

 

A lakószobákban főzni, melegíteni, kávét főzni nem szabad. Kérjük erre a célra használják a kijelölt teakonyhákat.

 

A lakószobákban, hűtés nélkül, csak olyan élelmiszer tartható, amit az adott napon az ellátott elfogyaszt.

 

Kérjük a hozzátartozókat, amennyiben az ellátottunk állapota nem teszi lehetővé a gondoskodást önmagáról, akkor a hozott élelmiszert a gondozási egység felelős ápolójának személyesen adják át, hogy munkatársaink mindig csak annyi mennyiséget adjanak, amennyit ellátottunk el is tud fogyasztani.

 

Az Otthonban szeszes italt csak korlátozottan és ellenőrzötten lehet fogyasztani névnapok, ünnepek alkalmával. Az alkoholbeteg ill. zugívó ellátottainkat nem tudjuk támogatni alkoholigényük kielégítésében. Ha felszínre kerül ilyen probléma, akkor az a házirend súlyos megsértésének minősül.

 

 • SZEMÉLYI TISZTÁLKODÁS

Mindennapi mosakodás, zuhanyozás a lakók egyéni igénye ill. egyéni gondozási terve szerint történik. A fürdés ill. fürdetés a szükségletek szerint, de legalább hetente egyszer történik. Kérjük lakóinkat, hogy a személyi higiéné fenntartására mindnyájan törekedjünk. A személyi higiéné kérdésével a szakmai programunkban kiemelten foglalkozunk.

 

 • KÖZÖSSÉGI ÉLET

Az intézmény közösségi helyiségei, az ott található sajtótermékek, könyvek – egymás igényeire kölcsönös figyelemmel – minden lakó számára rendelkezésre állnak.

 

Kérjük, hogy a tévézésünkkel legyünk tekintettel egymásra, és a többiek pihenését vagy egyéb időtöltését ne zavarjuk. A készülékek működésével kapcsolatos észrevételeket kérjük jelezni a szolgálatban lévő ápolónőnek.

 

Az otthon kápolnájában a faliújságon meghirdetett időpontokban van katolikus szentmise, református és evangélikus istentisztelet. A kápolna a csendes imák helye. Ezért kérünk minden lakót és hozzátartozót, hogy a kápolna csendjét őrizzék.

 

A lakószobában dohányozni tilos.

 

 • LAKÓSZOBÁK RENDJE

A lakószobák a lakók magánéletének a tere. A közösségi helyiségek, folyosói társalgók adnak teret a találkozásra, beszélgetésre, TV nézésre, itt élnek a lakók tevékeny életet. A hálószobák pihenésre, csendes tevékenykedésekre, visszavonulásra szolgálnak.

 

A lakószobák berendezése vegyes: van szoba, amelyet az ellátottak rendeztek be, azonban a kórházi ágyakat az intézmény biztosítja. Kisebb bútordarab beköltözéskor behozható, azonban ezek minden esetben az intézmény vezetői jóváhagyásával történik.

 

A lakók szobáiba a nem ott lakók, beleértve az intézmény munkatársait is, csak kopogtatással lépnek be. Ezzel is kifejezzük, hogy a lakók magánélethez való jogát tiszteljük.

 

Saját és társai érdekében kérünk minden lakót, hogy a rendre és tisztaságra ügyeljen, erejéhez mérten igyekezzen saját szobájában és környezetében a tisztaságot megőrizni. A lakószobákban romlandó élelmiszert ne tartsunk hűtés nélkül.

 

A lakószobák tisztasága és rendezettsége érdekében szükség van a szekrények, éjjeli szekrények, polcok időnkénti rendbetételére. Ebben a takarítók, esetenként az ápolók az önellátásra részben képes lakók kérésére segítenek. Az önellátásra nem képes, segítségre szoruló lakók esetében a lakók engedélye nélkül is, de a lakók jelenlétében – az egész intézmény tisztasága érdekében – ezt a feladatot a munkatársak elvégezhetik.

 

Költözés: az intézménybe beköltözés után is előfordulhat, hogy a lakók más szobába költözése szükségessé válik. Az intézmény vezetőinek alapos megfontolása, hogy ki hol kap férőhelyet. Minden egyes költözésnek oka és előzménye van, amelyek leggyakrabban a következők:

 • egészségi állapot súlyos romlása miatt az ellátott intenzív ápolásra szorul,
 • a lakó kéri és kérése indokolt és megoldható,
 • az együtt élő lakók egymás bántalmazásának elkerülése érdekében,
 • a lakószoba felújítása válik szükségessé,
 • a lakószoba feltöltése válik szükségessé.

A költözések a lakók beleegyezésével, a hozzátartozók tájékoztatásával és hozzájárulásával, az adott gondozási egység ápolási vezetőjének javaslata alapján, az intézmény vezetőjének döntésével történik.

 

Egészségi állapot súlyos romlása miatt - a 24 órás ápolás biztosítása érekében előfordulhat, hogy az Otthon vezetői másik szobában látják biztosítva a megfelelő szintű ápolást-gondozást.  Ebben az esetben is a költözés a lakó és hozzátartozója beleegyezésével történik.

 

 

 

B/ AZ INTÉZMÉNYBŐL VALÓ ELTÁVOZÁS ÉS VISSZATÉRÉS RENDJE

 

 • NAPKÖZI ELTÁVOZÁS RENDJE

Az Otthon ellátottai a nap bármely időpontjában korlátozás nélkül elhagyhatják az intézményt az alábbi szempontok szerint:

 

 • A törékeny állapotú időseink eltávozását a főnővér engedélyezi.
 • A többi lakóink a távozásuk idejét, elérhetőségüket a főnővérnek bejelentik.
 • Kérjük lakóinkat, hogy lehetőleg reggeli és a vacsora közötti időre korlátozzák a napközi eltávozásaikat.
 • Kérünk minden lakót, hogy eltávozáskor és visszaérkezéskor a szolgálatot teljesítő nővérnél jelentkezzenek be, illetve a portán is jelezzék. Az intézmény munkatársai felelősek az ellátottainkért, ezért tudnunk kell az ő hollétükről, és visszatérésük várható időpontjáról.

 

Az orvosi vizsgálatok miatti eltávozások az intézmény egészségügyi ellátásába tartoznak, arról a főnővér tud, illetve az intézmény orvosának utasítása szerint szervezi, ezért ilyen esetekben nincs szükség bejelentésre, csak a portán kell szólni. A bejelentési kötelezettség az ellátott ill. hozzátartozója kezdeményezésére történő eltávozásokra vonatkozik.

 

Eltávozás alkalmával az intézmény szállítást – kivéve egészségügyi ellátás igénybevételére – nem tud biztosítani.

 

 • TÖBB NAPOS ELTÁVOZÁS RENDJE

Minden lakónak joga van családja, rokonai, ismerősei látogatására, mely évente többször több nap is lehet. A több napos eltávozáshoz az intézményvezető ápoló engedélye szükséges. A tartózkodási hely, elérhetőség és a távolmaradás várható ideje az ellátott dokumentációjába kerül, ezért kérjük a szükséges információkat megadni.

 

A távollét idejére fizetendő személyi térítési díjról a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkeznek. A jelenleg érvényes törvényi előírások szerint:

 • A két hónapot meg nem haladó távollét idejére a térítési díj 20%-át kell fizetni.
 • A két hónapot meghaladó távollét idejére
 • a) egészségügyi intézményben történő kezelésének tartamára a megállapított személyi térítési díj 40%-át,
 • b) egyéb esetben a térítési díj 60%-át kell fizeti.

A távolléti napok naptári éves szinten összesítésre kerülnek.

 

Amennyiben a lakó az általa bejelentett időpontra nem érkezik vissza /kivéve, ha közben kórházba került/, úgy 3 nap után indokolatlannak kell minősíteni távolmaradását. Az indokolatlan távolmaradás a Házirend súlyos megsértésének minősül.

 

A többnapos eltávozáskor is a napközi eltávozás rendjét kell alkalmazni.

 

 

C/ AZ INTÉZMÉNY, AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK EGYMÁS KÖZÖTTI, VALAMINT A HOZZÁTARTOZÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSÁNAK SZABÁLYAI

 

 • LÁTOGATÁS

Az ellátottak családi kapcsolataik fenntartására az Otthonban látogatókat fogadhatnak.

 

Látogatási idő: naponta de. 8 órától, este 6 óráig.

Ettől az időponttól az ellátott állapota miatt térhetünk el. Súlyos beteg ellátott hozzátartozója előzetes megbeszélés után az intézményvezető ápoló engedélyével, éjszaka is a beteg hozzátartozója mellett tartózkodhat.

 

A látogatók jelenlétét kérjük a portaszolgálatnál bejelenteni. Látogatókat mind a lakószobákban (de tekintettel a többi lakótársra), mind a közösségi helyiségekben szabad fogadni, azonban a látogatókra is érvényes a látogatás idejére a házirend betartása. A lakószobákban folyó munkák (takarítás, betegellátás stb.) idején a látogató csak a közösségi helyiségekben várakozhat.

 

Az intézményvezetője bizonyos esetekben megvonhatja a látogatás engedélyezését azoktól a személyektől, akik a lakókra káros hatással vannak, vagy nem megfelelően viselkednek.

 

 • AZ ELLÁTÁSBAN RÉSZESÜLŐ SZEMÉLYEK EGYMÁS KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁSA 

Mindent elkövetünk azért, hogy lakóink otthonos körülmények között, jól érezzék magukat. Ehhez azonban be kell tartani bizonyos együttélési szabályokat.

 • Az egymás közötti kapcsolat a kölcsönös megbecsülésre és figyelemre épüljön. Egymás világnézetét, vallásosságát tartsák tiszteletben.

Mindenkinek joga van a tartalmas időtöltésre és pihenésre, ebben ne zavarja senki a másikat.

A lakó a házirendben meghatározott jogait úgy gyakorolhatja, hogy azzal mások érdekeit ne sértse, ne veszélyeztetesse saját és társai, illetve az intézmény dolgozóinak egészségét, testi épségét, valamint mást ne akadályozzon jogai gyakorlásában.

A lakók, hozzátartozóik és az alkalmazottak kötelesek kiemelt figyelmet fordítani a személyi tulajdon védelmére.

Az intézmény köteles tiszteletben tartani az ellátottak

- személyiségi jogait,

- szabad vallásgyakorláshoz való jogát, valamint

- az élethez,

- az emberi méltósághoz,

- a testi épséghez,

- a testi-lelki egészséghez való jogát.

 

Az ellátott családi élethez való joga védelmében tilos az ellátott családi életével, családi körülményeivel kapcsolatos mindennemű negatív megnyilvánulás, megkülönböztetés.

Az ellátott a vélemény-nyilvánítási jogával úgy élhet, hogy azzal nem sértheti a gondozóház alkalmazottainak, valamint a többi ellátottnak a személyiségi jogait, emberi méltóságát.

 

A közösségi helyiséget a lakók egész nap szabadon használhatják. A közös helyiségben az esti lepihenést követően a lakók csak úgy tartózkodhatnak, hogy azzal a többi lakó pihenését ne zavarják.

A lakók használhatják az intézmény közös hűtőszekrényét. A hűtőszekrényben külön tárolóedényben, egyedi azonosítással lehet elhelyezni ételt, italt.

 

A lakótársak bántalmazása (szavakkal is) a Házirend súlyos megsértésének minősül.

 

 • A LAKÓK ÉS MUNKATÁRSAK KAPCSOLATA

 

Az intézmény vezetője igyekszik gondoskodni a lakók és dolgozók személyiségi jogainak kölcsönös tiszteletbetartásáról, és a dolgozók foglalkozásbeli titoktartási kötelezettségének betartásáról. Ha ezek a jogok bárhol és bármiben sérülnének, azt elsősorban az intézmény vezetőjének jelezzük.

 

Az intézményben foglalkoztatott személy, valamint a vele közös háztartásban élő, közeli hozzátartozója egyik ellátottunkkal sem köthet tartási, életjáradéki vagy örökösödési szerződést a gondozás időtartama alatt- illetőleg annak megszűnésétől számított 1 éven belül. A dolgozó a lakótól sem pénzt kölcsön nem kérhet, sem annak kölcsönt nem adhat, illetve semmiféle üzletet (adás-vétel) nem köthetnek egymással.

 

Az ellátásért az intézmény egyik munkatársa sem fogad hat el anyagi támogatást.

 

D/ AZ INTÉZMÉNYBE BEVIHETŐ SZEMÉLYES HASZNÁLATI TÁRGYAK KÖRE

 

Személyes használati tárgyakat, emléktárgyakat – az ésszerűség és az adott lehetőségek határain belül – mindenki behozhat, melyek lehetnek:

 

 • Ruhanemű, ágynemű, kényelmes cipő, biztonságosan viselhető házicipő vagy papucs.
 • Személyes használati tárgyak körében: tisztálkodási szerek, étkezési eszközök, kisrádió, kismagnó.
 • Gyógyászati segédeszközök.
 • Kisebb emlék- és dísztárgyak.

 

Nagyobb műszaki tárgyak (pl. TV, hűtő), bútorok csak előzetes egyeztetés után  hozhatók be. Az egyeztetésnél figyelembe kell venni, hogy a szóban forgó tárgy az intézmény rendjét ne zavarja, és biztonságtechnikai szempontból megfeleljen. Egyeztetés nélkül ilyen tárgyak behozása a Házirend súlyos megsértésének minősül.

 

A behozott tárgyakról leltárt veszünk fel. Csak a leltárban szereplő tárgyakért vállal az intézmény felelősséget.

 

Az ellátottak testi épségére veszélyt jelentő tárgyakat (pl. lőfegyver, hentes szerszámok) az intézménybe behozni nem szabad.

 

 

E/ AZ ÉRTÉK ÉS VAGYONMEGŐRZÉSRE ÁTVETT TÁRGYAK ÁTVÉTELÉNEK, ÉS KIADÁSÁNAK SZABÁLYAI

 

 • ÉRTÉKMEGŐRZÉS, KÉSZPÉNZKEZELÉS:

Az Otthon a lakóknak csak olyan értéktárgyaiért, takarékbetétkönyveiért és készpénzéért vállal felelősséget, amelyet a lakó átvételi elismervény mellett az Otthonnak megőrzésre átadott. A fenti értékek hivatali időben bizonylat ellenében bármikor visszakérhetők, felvehetők. Kérünk minden lakót és hozzátartozót, hogy a lakóknál maradó készpénz lehetőleg ne haladja meg a költőpénzük havi összegét. Az ellátottaknál tartott értéktárgyakért, készpénzért nem tudunk felelősséget vállalni.

 

Külön megbízás alapján, az Otthon megbízott munkatársa az Otthon Pénzkezelési szabályzata szerint kezeli azon lakók nyugdíjból visszamaradt pénzét, illetve költőpénzét, akik ezt írásos nyilatkozatban kérik.

 

 

F/ RUHÁZATTAL, TEXTÍLIÁVAL, TISZTÁLKODÁSI SZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁS, VALAMINT, RUHÁZAT ÉS TEXTÍLIA TISZTÍTÁSÁNAK ÉS JAVÍTÁSÁNAK RENDJE

 

 • RUHÁZATI ELLÁTÁS

Lakóink többsége saját ruhával rendelkezik. A saját ruha tárolására korlátozott méretű szekrények állnak rendelkezésre. Ezért kérünk minden lakót és hozzátartozót, hogy a tárolási korlátok figyelembe vételével hozzanak be ruhaneműt és egyéb személyes tárgyakat.

 

A személyes textíliákat névre szólóan felcímkézzük. A ruhadarabok felcímkézésére a mosodai szolgáltatások igénybevétele végett van szükség.

 

 

 • TISZTÁLKODÓ SZEREKKEL VALÓ ELLÁTÁS

Az alapvető tisztálkodó szereket az Otthon biztosítja: WC-kben WC papír és szappan vagy folyékony szappan, tusfürdő, mosdókesztyű. Egyedi igényeket saját költségen vásárolt tisztálkodási eszközökkel, anyagokkal kell megoldani.

Az Otthonban nagy gondot fordítunk arra, hogy különösen is a törékeny és súlyos állapotú betegeink tisztálkodásához az állapotuknak megfelelő szereket alkalmazzuk.

 

Az egyéni igényeket az Otthon megbízott munkatársa a lakók kérésére és költségére rendszeresen beszerzi.

 

 • RUHÁZAT ÉS TEXTÍLIA TISZTÍTÁSÁNAK RENDJE

Mind az intézeti textília, mind a saját ruházat tisztításáról az Otthon gondoskodik. A ruházat tisztításra történő leadása a nővéreken keresztül történik. A mosni való összegyűjtését a nővérek végzik. A tiszta ruha visszajuttatása a mosoda feladata. Mosatás szükségletnek megfelelően vehető igénybe.

Az ágyneműk mosását az Otthon mosodája végzi.

 

 

G/ AZ INTÉZMÉNYI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉNEK ÉS MEGSZÜNÉSÉNEK SZABÁLYAI

 

Az intézményi jogviszony létesítésének alapja az intézmény és az ellátott között megkötött Megállapodás, amely a mindenkor érvényes szociális törvényi előírások szerint készül. A Megállapodás határozatlan időre szól. A Megállapodást, mind az ellátást igénybe vevő vagy gondnoka, valamint tanúként a hozzátartozója aláírja.

 

Megállapodás tartalmazza a szolgáltatások körét, a szolgáltatásokért fizetendő térítési díjat,  egyebek mellett az intézményi jogviszony megszűnésének feltételeit.

 

Az ellátott intézményi jogviszonya megszűnik:

 • A gondozott saját, vagy gondnoka írásbeli kérésére
 • Az ellátott halálával
 • Az intézmény jogutód nélküli megszűnésével
 • Ha az ellátott súlyosan megsérti a Házirendet
 • határozott idejű intézeti elhelyezés esetén a megjelölt időtartam lejártával, kivéve, ha e törvény rendelkezései alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbítható.
 • az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj-fezezési kötelezettségének nem tesz eleget

 

Térítési díj megállapítás

Az intézményi jogviszony keletkezésekor az intézmény megállapítja a fizetendő személyi térítési díjat a hatályos szociális törvény és végrehajtási rendeletei szerint:

A megállapított személyi térítési díjat, a tárgyhót követő hó 10. napjáig kell megfizetni. Az egy hónapra megállapított térítési díj 30-ad része az egy napra eső személyi térítési díj.

A személyi térítési díj összege nem lehet több, az évenként megállapított intézményi térítési díjnál, illetve az Ellátásban részesülő havi jövedelmének 80%-ánál. Amennyiben az ellátásban részesülő havi jövedelmének 80 %-a nem éri el, az intézményi térítési díj összegét, akkor az intézmény a különbözet megfizetéséhez a hozzátartozókhoz fordul, akik szerződésben vállalnak kötelezettséget az intézményi térítési díjra történő kiegészítésre.  Lehetőség van arra, hogy a hozzátartozó vállalja a teljes térítési díj megfizetését.

 

Térítési díj felülvizsgálata

 

Az Otthon fenntartója évente kétszer , március 31-ig és szeptember 30-ig állapíthatja meg a napi, illetve havi intézményi térítési díjat, az önköltség figyelembe vételével és felülvizsgálatra kerül és változtatható meg, kivéve ha az ellátott, jövedelme

 1. a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni;
 2. b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett.

Az intézményi térítési díj alapján az intézmény vezetője jogosult az ellátottak személyi térítési díját felülvizsgálni. Az intézmény vezetője a térítési díjat esetenként is felülvizsgálhatja, ha az ellátott ill. hozzátartozója ezt kéri, ill. változások miatt ez szükségessé válik.

 

Ha az ellátott, illetve törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a térítési díj megállapított összegét vitatja, a fenntartóhoz fordulhat, ill. a bíróságtól kérheti a térítési díj megállapítását. A bíróság jogerős határozatáig a korábban megállapított térítési díjat kell megfizetni.

 

 

H/ AZ EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI VALLÁSGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

                 

 • VALLÁSGYAKORLÁS 

Az Otthonban rendszeresen van katolikus szertartású szentmise, református és evangélikus istentisztelet, imaórák és egyéb szertartások. Minden ellátott szabadon gyakorolhatja vallását, egymás hitének és meggyőződésének tiszteletben tartásával. Az Otthon kápolnája egész nap mindenki számára nyitva áll.

A szertartások rendje:

 

 

Súlyos betegeinkhez, kérésükre ill. hozzátartozóik kívánságára vallásuk szerint papot vagy lelkészt hívunk.

 

I/ AZ INTÉZMÉNY ALAPFELADATÁT MEGHALADÓ PROGRAMOK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS DÍJA

 

 • FODRÁSZ

Heti rendszerességgel fodrász jön az Otthonba és az általa megszabott díj ellenében a szolgáltatás igénybe vehető. A fodrászat díja a faliújságon kifüggesztésre kerül. Az ápolás során szükséges fejmosás, esetleg hajvágás, amelyet a nővérek végeznek, díjtalan.

 

 • PEDIKŰR

A nővérek által ellátható esetekben fürdetéskor történik a pedikűr díjtalanul. A gyógy-pedikűrt igénylő ellátottak részére pedikűrös szakember az intézménybe jön és az általa megszabott díjazás ellenében a szolgáltatás igénybe vehető. A szolgáltatásra jelentkezni a főnővérnél lehet.

 

 • LEVELEZÉS, POSTA

Az érkező leveleket, csomagokat az iroda munkatársai hétfőtől péntekig veszik át, a címzettek pedig a megbízott mentálhigiénés munkatársaktól kapják meg.

 

 • TELEFON

Az intézménynek saját vezetékes telefonrendszere van, amely alkalmas a belső (házon belüli) és a külső (városi) hívások lebonyolítására. Mobil telefonját mindenki az együttélés szabályait szem előtt tartva használhatja.

 

 

 

J/ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

 • EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

Az intézmény ellátottai orvosi ellátásban részesülnek az intézmény szakmai programja szerint.

Egészségügyi és egyéb jellegű panaszokat a főnővér gyűjti, aki továbbítja az ellátást végző orvosnak.

Kórházi ellátás, rendelőintézeti vizsgálat, gyógyszer, csak orvos javaslata alapján vehető igénybe.

Az intézmény által térítésmentesen biztosított gyógyszereket az alapgyógyszerlista tartalmazza. Az alapgyógyszerlista a hirdetőtáblákon van kifüggesztve. Az alaplistában nem szereplő gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök térítés ellenében vehetők igénybe a jogszabályi előírások szerint. Minden gyógyszert (akár szerepel az alaplistában, akár nem) csak orvosi előírás alapján tudunk biztosítani. A gyógyszerek beszerzéséről az intézmény gondoskodik.

Gyógyszer ellátás

A bentlakásos intézmény viseli az ellátást igénybe vevő rendszeres és eseti egyéni gyógyszerszükségletének és gyógyászati segédeszközének

 teljes költségét, ha

- az ellátást igénybe vevőnek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) az Szt. 117/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott százalékát, vagy

- az ellátást igénybe vevő részére a költőpénzt az intézmény biztosítja;

 részleges költségét, ha

az ellátást igénybe vevőnek a személyi térítési díj megfizetése után fennmaradó havi jövedelme meghaladja a nyugdíjminimumnak az Szt. 117/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott százalékát, azonban ez a jövedelem nem fedezi az ellátást igénybe vevő egyéni gyógyszerszükségletének költségét. Ebben az esetben a bentlakásos intézmény az ellátást igénybe vevő jövedelmének a költőpénz összegét meghaladó részét az egyéni gyógyszerszükséglet mértékéig kiegészíti.

 

 • ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 • Az otthon műszaki berendezéseinek zavartalan működése mindenki számára fontos. A meghibásodást haladéktalanul jelenteni kell, a berendezések kezelését szakavatott kezekre kell bízni.
 • Az otthon fenntartójának rendelkezései mind az ott dolgozókra, mind a lakókra nézve kötelezőek, azokat kérjük, ne szegjék meg.
 • Az intézmény zökkenőmentes működése érdekében a takarékosságra mindenkinek törekednie kell.
 • A Házirend súlyos megsértése esetén az intézmény vezetője kezdeményezi a gondozott intézeti jogviszonyának megszüntetését, melynek jóváhagyása a fenntartó hatásköre.
 • A lakók kollektív kéréseinek, vélemény formálásainak fóruma a LAKÓGYŰLÉS. A lakógyűlésekre minden lakót szeretettel várunk.

Kábító és bódító szerek fogyasztására vonatkozó szabályok

 

- Az intézmény dolgozói és ellátottai számára tilos az intézményben, illetve az intézményen kívüli szervezett programokon kábító és bódító szerek fogyasztása, illetve az intézményben az ilyen állapotban való megjelenés és tartózkodás, valamint az ilyen szerek intézménybe való bevitele.

 

Állattartás

 

Az intézményben, valamint az intézmény udvarán házi kedvenceket tartani tilos. Higiéniai okokból tilos háziállatok, illetve egyéb állatok (pl.: galambok) etetése az intézmény épületének közvetlen közelében.

 

 • JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG

Panasszal fordulhat a lakó (törvényes képviselője) vagy hozzátartozója, valamint a jogosult jogait és érdekeit képviselő társadalmi szervezet az intézmény vezetőjéhez, fenntartójához, ellátott jogi képviselőhöz, illetve az Érdekképviseleti Fórumhoz, ha:

 • intézményi jogviszonyát, személyes jogait, kapcsolattartását sérelem éri,
 • az intézmény dolgozói megszegik szakmai -, titoktartási – és vagyonvédelmi kötelezettségeiket,
 • az ellátás körülményeit érintő kifogása van.

 

Amennyiben a panaszos az intézményvezető, illetve fenntartó válaszát nem tartja kielégítőnek, szóban, vagy írásban az ÉDEKKÉPVISELETI FÓRUMHOZ fordulhat. Az Érdekképviseleti Fórum az intézménnyel jogviszonyban állók és az ellátásra jogosultak fórumaként működő szerv, melynek működési szabályzatát a jelen Házirend 1. sz. melléklete tartalmaz.

 

 • AZ INTÉZMÉNY RÉSZÉRŐL TÖRTÉNŐ TÁJÉKOZTATÁS

Az intézmény felelős munkatársai (elsősorban az előgondozást végző team tagjai) már beköltözés előtt tájékoztatást adnak szóban is a Házirendben foglaltakról, és felmerülő kérdésekre mindig nyitottan válaszolnak. Beköltözési időszakban (beköltözés és az azt követő egy hónap) a főnővér a mentálhigiénés munkatárs közreműködésével segít, és ad tájékoztatást az Otthon életéről. Az egészségügyi és napi élettel kapcsolatos kérdésekben a főnővér ad felvilágosítást. Az intézmény részéről történő tájékoztatásért az intézményvezető felelős, ezért minden lakó és hozzátartozója – számukra nem kielégítő tájékoztatás esetén -  az intézmény vezetőjéhez fordulhat.

 

Demens betegekre vonatkozó korlátozó intézkedéseket a házirend melléklete képezi.

 

Házirendünket ide kattintva pdf formátumban letöltheti.

Betegápoló Irgalmasrend
Szent József Idősek Otthona
Gyula utca 39-47.
2030 Érd
Telefon: +36 23 365627
Fax: +36 23 365627

Betegápoló Irgalmasrend

Szent József Idősek Otthona

2030 Érd
Gyula utca 39-47.

Telefon: +36 23 365 627

Fax: +36 23 365 627

Megjelenítés:
http://www.irgalmasrend.hu/